GENOPSLAG: Enhedschef til beskæftigelse, uddannelse og administration i Institution Sydvestjylland, Renbæk Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaring med ledelse inden for det resocialiserende område, har du nu muligheden for at blive en del af et ambitiøst, stærkt og effektivt ledelsesteam i Institution Sydvestjylland.

Stillingen er genopslået for at udvide ansøgerfeltet.

Kriminalforsorgens formål er at bidrage til et samfund med mindre kriminalitet. Derfor gør vi en målrettet indsats for at resocialisere de dømte og hjælpe dem til at klare en fremtid på den rette side af loven – den opgave skal du ville drive.

Institution Sydvestjylland, Renbæk fængsel søger en enhedschef til beskæftigelsen, der med fokus på tværfagligheden i institutionen kan have det overordnede ledelsesansvar for medarbejderne. Stillingen er til besættelse 1. jan. 2023 eller snarest muligt herefter.


Om stillingen:

Du skal som enhedschef i Renbæk fængsel i tæt samarbejde med institutionschefen og øvrige ledelsesteam sikre drift og målopfyldelse i enheden gennem din personlige og faglige ledelse, effektueret således der er en klar sammenhæng med henholdsvis lokal og overordnet strategi. Ledelsen i beskæftigelsen består af enhedschefen og en enhedsleder.


Du vil som enhedschef have det overordnede ansvar for beskæftigelsesindsatsen af de indsatte, herunder også undervisningsindsatsen, misbrugsbehandlingsindsatsen samt den administrative opgave. Du skal kunne håndtere personaleledelsen af en differentieret gruppe af medarbejdere, som består af værkmestre, uddannelsesvejledere, skolelærere samt administrative medarbejdere. Dermed er det din faglighed og dit personlige ledelsesgrundlag, der sikrer, at din enhed og institutionen som helhed når de mål, der fastsættes.


Du skal i hverdagen være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og skabe tværgående sammenhæng mellem enhedens forskellige fagligheder og differentierede arbejdsopgaver. Derfor vægter vi din faglige ledelse og erfaring højt. Endvidere skal du kunne lede gennem andre og skabe den ro og overblik, som gør, at vi i fællesskab lykkes med opgavevaretagelsen.

Som enhedschef deltager du i ledelsen af Institution Sydvestjylland. Du er ansvarlig for at bringe din viden i spil via samarbejdet med den øvrige ledelse og bidrager via dit gode eksempel til at implementere strategien i enheden. Du har dermed en meget central rolle i ledelseskæden, hvor viden, input og konstruktive løsningsforslag bringes videre til område- og koncernledelsesniveau.


Arbejdsopgaverne vil være følgende:

 • Sikre effektive processer og fælles standarder, der skaber resultater med rette kvalitet og med opga­ven i centrum
 • Sikre udvikling og ensartethed i opgavevaretagelsen
 • Sikre fornødent samspil med øvrige opgaver og aktiviteter i fængslet
 • Anerkende positiv adfærd og følge op på adfærd, der er uhensigtsmæssig
 • Være garant for de rette værdier og et godt arbejdsmiljø i din enhed
 • Sikre og optimere driften i egen enhed gennem planlægning, målsætning, ressourcestyring, priorite­ring og opfølgning
 • Skabe rammer for trivsel og selvledelse og arbejde aktivt med at skabe motiverede medarbejdere
 • Afholde MUS samtaler
 • Afholde af omsorgs- og sygefraværssamtaler
 • Håndtere vold/trusler samt sikre opfølgning på voldsomme hændelser
 • Medvirke til at sikre optimal ressource anvendelse samlet set
 • Håndtere klagesager
Som enhedschef deltager du på lige fod med de andre enhedschefer i institutionsledelsen. Du er ansvarlig for at bringe din viden i spil via samarbejdet med institutionschefen. Du vil dermed få en central rolle i Kriminalforsorgens ledelseskæde, som sørger for, at vi effektivt bringer viden fra den enkelte enhed til områdeledelsen og videre til koncernledelsen.

Du indgår på lige fod med de øvrige enhedschefer i institutionens bagvagtordning.

Du vil få ansvaret for fængslets beskæftigelse. Beskæftigelsen indeholder produktion, undervisning, programvirksomhed, uddannelsesvejledning, EUD mv., samt vedligehold af fængslet. Derudover over du få ansvaret for gruppen af administrative medarbejdere.

Du vil være personaleansvarlig for knap 36 medar­bejdere.

Hvem er du?

Foruden at være robust og arbejdsom, har du en god faglig og ledelsesmæssig erfaring, og du formår på én gang sikkert at styre driften samtidig med at der kontinuerligt bliver taget hånd om personaleudvikling. Du formår at være en lyttende og nysgerrig tovholder i forhold til forskelligartede faggrupper.

Det er vigtigt, at du udviser integritet og gennemslagskraft og går foran som en rollemodel for medarbejderne. Du er desuden garant for nye tiltag af socialfaglig og udviklingsmæssig karakter implementeres ud fra givne retningslinjer.

Det er forventeligt, at du har eller påtænker at gå i gang med en relevant lederuddannelse, og at du fortsat ønsker at udvikle og dygtiggøre dig som leder.


Vi forventer ydermere, at du:

 • Kan sætte tydelige mål og rammer for udviklingen af det faglige arbejde
 • Kan udøve faglig og personlig ledelse med engagement og tillid
 • Har højt fokus på det gode arbejdsmiljø og sygefraværshåndtering
 • Bidrager aktivt til fastholdelsen af det gode ledelsesteam og går loyalt ind for fællesskabets beslutninger og værdier
 • Kan nedbryde mål til konkrete arbejdsopgaver og signalerer loyalitet i forhold til de beslutninger områdeledelsen melder ud
 • Kan trives i en travl hverdag
 • Indgår i bagvagtsordning

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet og efter principperne om ny løn. Indplacering sker i løngruppe 7. Alternativt efter individuel kontrakt i henhold til OAO-fællesoverenskomsten.

Dit primære tjenestested er Institution Sydvestjylland, Renbæk fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2024 eller snarest muligt herefter og er uden højeste arbejdstid.


Hvem er vi?
Institution Sydvestjylland består af Renbæk fængsel og Esbjerg arrest.

Renbæk fængsel ligger i Sønderjylland 10 km øst for Skærbæk. Der er 204 pladser, heraf 134 åbne fængselspladser og 70 lukkede pladser. Fængslet modtager afsonere fra hele landet. I det åbne fængsel modtages især afsonere fra Syd- og Sønderjylland.


Ansøgning

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 6. december 2023.

Som tjenestemand skal du senest den 12. december 2023 tillige have uploadet en bedømmelse fra din nærmeste leder.

Vi forventer at holde samtaler i uge 50, samtalerne bliver holdt på Renbæk fængsel.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte institutionschef Brian Hedensted, tlf. 7255 5523Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tønder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Renbæk Fængsel, Renbækvej , 6780 Skærbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946391

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet